Máte otázky?

Kdykoli nás kontaktujte, rádi vám zodpovíme vaše dotazy. Použijte spojení uvedená níže.

 • Twitter

Podmínky připojení

Registrací a užíváním internetového serveru Valika dává uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Pravidla užívání

Valika je obchodním místem, které zprostředkovává prodej a nákup rukodělných výrobků z vlny mezi prodávajícím a kupujícím.

 • Registrace a propagace zboží prodávajícího na Valika je zcela zdarma.
 • Kupující platí zboží přímo prodávajícímu -převodem na účet nebo na dobírku, provozovateli Valika už nic neplatí.
 • Prodávající je povinen uhradit (viz. níže) provozovateli serveru Valika provizi za zprostředkování prodeje, tato povinnost vzniká prodávajícímu ve chvíli potvrzením objednávky od kupujícího a zaplacením zboží. Pokud kupující neuhradí cenu za zboží (a zboží tedy neobdrží) může prodávající zažádat o slevu z provizí v některém z dalších měsíců. Provize z prodeje se platí jednou měsíčně na základě uskutečněných prodejů.
 • Provozovatel serveru Valika neprodává vlastní zboží a není zodpovědný za prodávané zboží (správnost vyobrazeného zboží, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnost apod.) a není odpovědný za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel serveru Valika rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná. Provozovatel serveru Valika identitu prodávajících a kupujících neprověřuje.
 • Provozovatel serveru Valika se nepodílí na obsahu nabídek, popisu zboží, jeho vyobrazení a informacích o registrovaných uživatelích.
 • Uživatelé serveru Valika jsou povinni dodržovat právní řád ČR a dodržovat dobré mravy.

I. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Obchodní aktivity na serveru Valika jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit zaregistrované fyzické osoby starší 18 let a zaregistrované právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, s výjimkou uživatelů, kterým byla provozovatelem zrušena registrace.

Registrovaní uživatelé ani zájemci o uzavření smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání serveru Valika nebo na uzavření smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy se stávajícím uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání důvodu.

Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.

Při užívání serveru Valika platí pravidla uvedená výše.

II. REGISTRACE

Podmínkou zprostředkování prodeje zboží nebo jeho koupě prostřednictvím serveru Valika je souhlas s touto smlouvou a bezplatná registrace uživatele.

Uživatel, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. Uživatel, který je právnickou osobou, uvede své obchodní jméno (název), IČ, sídlo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení osoby, které za něj jedná, uživatelské jméno a heslo. Uživatel je povinen provozovatele serveru Valika informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů (opravou těchto údajů ve svém účtu) a udržovat tyto údaje aktuální.

Provozovatel je oprávněn poskytnout prodávajícímu či kupujícímu nezbytné údaje o protistraně (z důvodu zaslání zboží, jeho reklamace apod.), včetně jeho jména a příjmení, obchodního jména (názvu), telefonního čísla, místa trvalého či přechodného pobytu, sídla.

Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na serveru Valika.

Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet, nejsou však oprávněni těchto účtů používat k porušování této smlouvy či k získání výhody vícenásobného používání omezených funkcí (např. manipulace s účty za účelem skrývání identity, manipulativní podpoře prodeje apod.). Všichni vlastníci vícenásobných účtů jsou povinni o svých dalších účtech informovat v profilu účtu.

Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení. Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi provozovatelem serveru Valika a uživatelem.

Registrace je vždy vázána na konkrétního uživatele a její převod na jinou osobu není bez souhlasu provozovatele serveru povolen.

III. ZAKÁZANÉ ZBOŽÍ

Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet zboží, které neodpovídá zaměření serveru, dále zboží, k němuž nemá prodávající vlastnické právo nebo právo je prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka s ním jinak omezeny, zbraně, alkohol, omamné či psychotropní látky, léky, zdravotnické potřeby, pornografii, či jinak pobuřující pornografické nebo erotické materiály, zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl apod.), zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zakázané zboží ze systému.

Provozovatel si také vyhrazuje právo ve výjimečných případech odstranit zboží ze systému i bez udání důvodu.

IV. NÁKUP ZBOŽÍ

Kupující vybírá zboží od prodejců s vědomím, že Valika není prodejcem zboží a že jednotlivé zboží pochází od prodejců - registrovaných uživatelů serveru Valika, od nichž si kupující zboží kupuje. Provozovatel za prodávané zboží nijak neodpovídá.

Kupující bere na vědomí, že zboží, které vkládá do košíku, může pocházet od více prodávajících a zboží, které objednává v jedné objednávce, nemusí být akceptováno celé a také nemusí být dodáno současně.

Poštovné je v ceně zboží.

Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje prodávající o zájmu nakoupit toto zboží, ale zboží bude zasláno až ve chvíli potvrzení objednávky na straně prodávajícího (prodávajících) a uhrazení částky za zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo objednávku odmítnout, nebo její část. V tomto případě hradí pouze schválenou část objednávky.

Kupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje provozovateli. Zboží platí přímo prodejci a to předem na účet prodávajícího (či jinak, dle platebních podmínek prodejce).

V. PRODEJ ZBOŽÍ

V. I. Definice zboží

Server Valika je primárně určen k prodeji nového kreativního rukodělného zboží z vlny tvořeného prodávajícím.

V. II. Prodávající

Prodávajícím se běžně rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba za kterou jedná fyzická osoba.

V. III. Pravidla při umisťování zboží

Každá uveřejněná položka v prodejní části serveru musí být konkrétním zbožím určeným k prodeji (je zakázáno vkládat zboží pouze na ukázku).

Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést všechny povinné položky.

Nabízené zboží, jeho zobrazení a popis musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost (u fotografií doporučujeme používat také doplňkové fotografie). Zobrazení zboží a jeho popis musí dostatečně informovat nakupující tak, aby byla minimalizována možnost záměny nebo mylného pocitu návštěvníků o vyobrazeném zboží.

Abyste mohli začít prodávat na Valice - je nutné:

 1. Přihlásit se
 2. Vyplnit informace o sobě.
 3. Umístit fotografie zboží.
 4. Vyplnit informace o zboží: materiál, rozměr, cenu a popis.

Věnujte pozornost, prosim!

Webová stránka zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujicím. Placení a platební podmínky si projednává prodávající s kupujícím.

Umístění na Valice je zdarma.

Registrovaní uživatele mohou využít následující možnosti:

 • Vlastní obchod - místo, kde budou nabízet a prodávat své výrobky, komunikovat se zákazníky - každý autor má svou vlastní adresu obchodu, která vypadá - jméno-autora.valika.org.
 • Autor může umístit adresu svého obchodu ve svém blogu nebo na livejournal.com (funkčnost je k dispozici v autorově profilu na záložce Obchodní nastavení).

V. IV. Nepovolené zboží / nepovolené údaje

Je zakázáno prodávat zboží, které není vlastnoručním výrobkem prodejce (nebo dle vlastního grafického/designového návrhu) či prodejního týmu (viz V. II. Prodejce), nebo zboží od jiného prodejce dále prodávat.

Je zakázáno nabízet služby (mimo kurzů). Předmětem obchodu musí být vždy zboží (fyzický předmět) s přesně definovanou cenou, obsahem a parametry tak, aby mohl zákazník zboží vložit do košíku a nakoupit je.

Je zakázáno nabízet k prodeji zboží, která porušují autorská práva (jako např. kopie děl jiných tvůrců apod.)

Je zakázáno duplikovat zboží - tedy nabízet stejné zboží pod více katalogovými čísly (pro nastavení počtu dostupného zboží použijte políčko “množství”wink.

Titulek, popis, klíčová slova ani obrázek zboží nesmí obsahovat kontaktní údaje na prodávajícího, jako např. telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky apod. (výjimku tvoří jméno a příjmení nebo umělecké jméno autora). Tyto kontaktní údaje (nebo nabádání k jejich vyhledání jinde na internetu) nesmí obsahovat ani další prvky písemného, či obrazového prodeje, jako jsou např. komentáře, diskuse, blogy, vnitřní pošta apod.

Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání. Jedná se především o násilně volená klíčová slova, která nemají s položkou nic společného.

Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat elementy HTML, JavaScriptu, PHP a dalších programovacích jazyků se záměrem ovlivnit obsah nebo prodejnost zboží, či jinak poškodit či ohrozit funkčnost serveru Valika.

Je zakázáno používat fotografie, které by mohly porušovat autorská práva (např. fotografie z časopisů, fotografie, ke kterým které nemá prodávající autorské právo apod.).

V případě nutnosti použití počítačové simulace nebo počítačových retuší, které zásadně mění charakter a podstatu nebo užití zboží nebo z některých důvodů nemohou informovat nakupující plně o podstatě zboží (např. 2D nebo 3D vizualizace, nabídka zboží z dřívějšího prodeje ale se záměnou některých prvků, grafické návrhy pro potisky apod.) musí prodejce na tuto skutečnost upozornit v popisu zboží nebo přímo v obrázku (např.: obrázek je ilustrační, obrázek je 3D vizualizací apod.).

Prodejce nesmí jakkoliv (vnitřní poštou, e-mailem) komunikovat se zákazníky Valika o možnosti prodeje mimo Valika (odkaz na vlastní e-shop, návod jak vyhledat vlastní e-shop, případně výměna kontaktních údajů) ani o možnosti výměny zboží bez řádného zakoupení přes systém Valika (protislužba kompenzací či vzájemným zápočtem).

V. V. Platební a dodací podmínky, cena zboží

Cena zboží

Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH. Prodejce je povinen uvést vždy plnou cenu zboží a za tuto cenu zboží nabízet (není povoleno prodávat zboží pouze za zálohu).

Uvedená cena zboží musí být cenou obvyklou nebo přiměřenou vzhledem k použitému materiálu, technice, době zpracování a umělecké invenci. Není povoleno stanovovat účelově nepřiměřenou cenu zboží, např. z důvodů, aby zboží zůstalo neprodáno nebo bylo naopak prodáno za zanedbatelnou cenu kvůli minimální provizi.

Platební podmínky

 • Platba předem - platba bude provedena bankovním převodem. Číslo bankovního spojení bude uvedeno v e-mailu, který bude zaslán po potvrzení rezervace.
 • Dobírka - zboží zaplatíte při doručení Českou poštou nebo přímo dopravci.

V současnosti nepřijímáme online platby. Do budoucna bychom chtěli používat PayPal a kreditní karty.

Způsob dodání a platby výrobku je na domluvě mezi prodávajícím a kupujícím.

Dodací podmínky

Poštovné nebo dopravné je obsaženo v ceně výrobku. Autor zabalí a nechá doručit výrobek zákazníkovi. Doba dodání záleží na destinaci autora a zákazníka.

V. VI. Úprava položek

Prodávající má možnost kdykoliv smazat nabízené zboží, nebo je na neurčitou dobu skrýt. Prodávající může také měnit a upravovat popis zboží.

V. VII. Kupní smlouva

Prodávající je informován o zájmu kupujícího pomocí elektronické pošty Valika. Tato informace není závazná a prodávající může objednávku odmítnout.

Prodávající může, po přijetí oznámení o objednávce, přijmout jen část objednávky a to pomocí označení pouze vyhovujících položek.

Přijetím objednávky uzavírají obě smluvní strany (kupující a prodávající) Kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů České republiky.

Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží po přijetí, potvrzení a zaplacení objednávky a to bez zbytečného odkladu.

VI. PROVIZE ZA PRODEJ ZBOŽÍ

Vystavení zboží na serveru Valika je pro prodávajícího zcela zdarma. Server Valika však účtuje provizi za zprostředkování z uskutečněného prodeje. Provizi za zprostředkování je povinen prodávající zaplatit provozovateli po potvrzení objednávky na základě měsíčního vyúčtování. Pokud kupující zboží nezaplatí (a tedy nepřevezme), je prodávající povinen tuto skutečnost označit ve výpisu provizí a již uhrazená provize bude komenzována formou slevy v dalším měsíci.

O souhrnné provizi z prodeje za kalendářní měsíc je informován e-mailem . Provozovatel vystavuje prodávajícímu daňový doklad automaticky formou elektronické faktury k vytištění.

Splatnost provizí je vždy uvedena na vydané faktuře (za den splatnosti se považuje den připsání částky na účet provozovatele), platby po splatnosti mohou být penalizovány. Platby přijímá provozovatel pouze bezhotovostně převodem na účet.

V případě neuhrazení provize nebo nedodržení termínu platby je provozovatel oprávněn zrušit účet uživatele, odstranit jeho zboží z nabídky, nepovolit opětovnou registraci na serveru Valika a vymáhat dlužnou částku soudní cestou.

Server Valika není povinen řešit případné spory mezi prodávajícím a kupujícím a reklamaci zboží, prodávající nemá nárok na navrácení provize v případě sporu s kupujícím.

Aktuální výše provize činí 0% z prodejní ceny zboží. Provozovatel serveru Valika si vyhrazuje právo výši provize změnit.

VII. DALŠÍ PRAVIDLA PRO NEPRODEJNÍ SEKCE

Je zakázáno uveřejňování přímých osobních údajů (adresa, telefonní číslo, e-mail, web, odkazy na facebook nebo fotogalerie apod.) v komentářích, diskusích, klubech, vnitřní poštou a v dalších komunitních prvcích serveru nebo vybízet či záměrně umožňovat jejich dohledání. Výjimkou z tohoto pravidla je uveřejnění jména a příjmení autora případně jeho umělecké jméno.

Je zakázáno vkládat jakékoliv reklamní upozornění či webové odkazy s reklamním charakterem s výjimkou podpory vlastního obchodu na Valika (ne však s odkazem mimo server Valika).

Je zakázáno vyvíjet aktivitu, která by mohla být klasifikována jako nevyžádaná pošta (spam). Tedy například zasílat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace vnitřní poštou, umisťovat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace v diskusích nebo komentářích.

Je zakázáno vytvářet aktivity, které by mohly být označeny za nekalou soutěž (např. registrace už. jména, které by mohlo případnou záměnou poškodit původního prodejce, komunikovat či nabízet zboží s cílem zaměnit identitu prodejce či zboží apod.)

Je zakázáno, pomocí komunitních prvků serveru (diskuse, komentáře, pošta), veřejně podrývat autoritu provozovatele či svým chováním jinak vyjadřovat svoji neloajalitu vůči provozovateli a zaměstnancům provozovatele.

Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat prodejce a nakupující. Negativní hodnocení (sekce Hodnocení uživatele) není klasifikováno jako poškozování. V případě sporů doporučujeme řešení vnitřní poštou nebo kontaktováním provozovatele. Provozovatel nijak neodpovídá za případné spory.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem serveru Valika . Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby jeho údaje a to jméno a příjmení, obchodní jméno, název, telefonní číslo, místo trvalého či přechodného pobytu, sídlo, byly provozovatelem poskytnuty uživatelům - kupujícím, kteří o koupi zboží uživatele jako prodávajícího projeví zájem, a uživatelům - prodávajícím, o prodej jejichž nabízeného zboží projeví uživatel jako kupující zájem. Dále uživatel výslovně souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty provozovatelem v případě reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

Poskytnuté údaje je oprávněn uživatel užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty, tedy k nákupu či prodeji zboží prostřednictvím serveru Valika, jeho reklamaci či stížnosti na nedodání zboží, sporech vyvolaných v souvislosti s nákupem a prodejem zboží a zavazuje se tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.

X. SVOLENÍ K UŽITÍ FOTOGRAFIÍ

Vložením fotografií dává prodávající provozovateli práva a souhlas k užití fotografií vloženého zboží k propagačním účelům serveru Valika a to za účelem popularizace serveru Valika. Souhlasí také s tím, aby server Valika postoupil fotografie třetím osobám (například novinám, časopisům, internetovým serverům apod.) za účelem popularizace serveru Valika.

Provozovatel vyvine úsilí aby každá, takto použitá fotografie nebo soubor fotografií, byl označen logem Valika nebo označením www.valika.org a to tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výrobek prodávaný na Valika.

Provozovatel se zavazuje, že fotografie uživatelů nepoužije k jiným účelům, než je popularizace či propagace serveru a že ve stejném duchu bude jednat i s třetími stranami.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto smlouvu s uživateli, kteří nedodržují pravidla serveru Valika, nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s vedením serveru Valika nebo nezaplatí provizi za zprostředkování. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s uživateli i bez udání důvodu.

Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to bez předchozího upozornění.

Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění serveru Valika a vytvořených databází je zakázáno.

Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou formou odhlášení ze strany uživatele. Ta je ukončena okamžikem projevení vůle a doručením provozovateli.